Stanovy

23.10.2017 21:22

STANOVY  SPOLKU

  „LABUŤAČKY  &  spol. z.s.“

 

Článek  I

 Název a sídlo spolku

 

Název spolku: „Labuťačky & spol. z.s.“ (dále jen „spolek“)

Sídlo: Labuť E 20, PSČ 348 01

 

 

Článek  II

 Charakter  spolku

 

 

Spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý  svazek fyzických osob ve smyslu ustanovení § 214 a násl. z.č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek  III

 Účel a formy činnosti spolku

 

 

Hlavním posláním spolku je rozvíjení a organizování společenského života.

Vlastní činnost spolku je zaměřena především na tyto formy:

·         organizovaní, nebo spolupráce při organizování kulturních, společenských   nebo sportovních  akcí,

·         pořádání zájmových a vzdělávacích  akcí a soutěží pro děti a dospělé

·         organizování cvičení pro zlepšení a udržení fyzické kondice

·         organizování společných rukodělných prací

·         účast na zvelebování osady

·         spolupráce s dalšími místními spolky a organizacemi

 

 

Článek IV.

Členství ve spolku

 

 

1.      Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

2.      Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

3.      Členství zaniká:

a)      oznámením člena spolku o ukončení členství

b)      úmrtím člena či prohlášením člena za mrtvého

c)      vyloučením člena spolku členskou schůzí v případě, kdy se člen opakovaně bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo kdy porušuje stanovy

d)     nebo z jiných důvodů stanovených zákonem

 

 

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů spolku

 

1. Člen spolku má právo:

    a) účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování

    b) být volen do orgánu spolku

    c) předkládat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti

 

 2. Člen spolku má povinnost:

     a) dodržovat stanovy spolku

     b) svou aktivitou přispívat k pozitivní reprezentaci a rozvoji spolku

     c) účastnit se jednání členské schůze

     d) řádně platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

    

 

 

Článek VI.

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

   a) výbor

   b) členská schůze

 

Článek VII.

Výbor

 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku.

2. Výbor je tříčlenný a  tvoří jej:

     a) předseda

     b) místopředseda

     c) pokladník

3. Předseda a místopředseda jsou oprávněni zastupovat spolek navenek, činit právní úkony, podepisovat jeho jménem a to každý samostatně.

4. Funkční období členů výboru je pětileté.

 

 

Článek VIII.

Členská schůze

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

     a) o případné změně stanov spolku

     b) volí členy výboru

     c) rozhoduje o přijetí nových členů spolku, jakož i o zániku členství

     d) schvaluje plán činnosti spolku

     e) schvaluje výsledek hospodaření spolku a návrh rozpočtu

4. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát do

    roka.

5. Zasedání členské schůze se svolává písemnou formou nejméně třicet dnů před jeho konáním.

   Z pozvánky musí být zřejmé alespoň místo, čas a pořad jednání.

6. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.

    Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku. Každý člen má při 

    hlasování jeden hlas.  

7. Ze zasedání  zajistí výbor vyhotovení zápisu nejpozději do patnácti  dnů od jejího ukončení.

    Ze zápisu musí být zřejmé, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu

    předsedal, jaké  usnesení  bylo přijato a kdy byl  zápis  vyhotoven. Zápis  ověří člen spolku      

    přítomný na zasedání.

         

 

Článek IX.

Zásady hospodaření

 

Spolek hospodaří s movitým majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Zdroji majetku jsou zejména:

·         členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí

·         dary a příspěvky od fyzických nebo právnických osob

·         dotace získané pro svoji činnost

 

Prostředky vynakládá spolek výhradně na úkony spojené  se svojí činností a řádně je dokládá účetními doklady.

S výsledky hospodaření seznamuje výbor členskou schůzi podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka.

 

 

Článek X.

Zánik spolku

 

Spolek zaniká:

·         dobrovolným rozpuštěním

·         sloučením s jiným spolkem

·         rozhodnutím soudu

 

 

Článek XI.

Závěrečné ustanovení

 

1. Záležitosti výslovně neupravené těmito Stanovami, se řídí ustanoveními § 214 a násl. Zákona

    č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), jakož i platnými právními předpisy.                 

2. Tyto Stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku dne 20. října 2017.

 

 

                                                                                      

 

                                                                                                Předseda spolku:

 

                                                                                                      -----------------------------------------------

                                                                                                              Bc. Jaroslava Kaufnerová