Zápis ze schůze spolku ze dne 12. 1. 2024

20.01.2024 14:44

Zápis ze schůze spolku „Labuťačky & spol., z.s.“ , 

která se konala v pátek 12.10.2024 od 19,30 hodin v Klubovně SDH Labuť

Přítomni:  

Hana CImburková,  Cudráková Jana, Františka Dulovcová,  Hana Fukalová,  Martina Juríčková, Jaroslava Kaufnerová,  Eva Kosová,   Milena Pačesová, Milena Peterková, Petra Peterková, Zuzana Rottová, Anežka Vaňkátová, Kamila Vaňková, Markéta Vernerová, Kateřina Veselá, Miroslav Veselý, Volbrechtová Michaela, Volbrechtová Jana , Dana Janoušková

 

Hosté:

Jiří Peterka, starosta SDH

Jitka Valíčková, starostka obce  Staré Sedliště

 

 

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2023

3. Zpráva o hospodaření

4. Plán činnosti na rok 2024

5. Různé - diskuse

6. Závěr

 

ad 1) Předsedkyně spolku Jaroslava Kaufnerová zahájila schůzi dne 12.1.2024 v 19,00 hodin.

Přítomné členky schválily přijetí nové členky – paní Dany Janouškové.

ad 2) Akce, které byly naplánovány na závěr roku 2023, proběhly:

13.10.2023 – Světový den chleba, Den venkovských žen

14.10.2023 – Dinosauří stopovačka

28.10.2023 – Vzpomínka na zesnulé – Dušičková pobožnost na labuťském hřbitově.

28.10.2023 -  5. ročník Dýňování

4.11.2023 - Lampionový průvod pro děti

11.11.2023 – Labuťské hody se soutěží o nejlepší koláč

1.12.2023 -  vánoční tvoření s Hankou

3.12.2023 – Mikulášská nadílka

9.12.2023 - Labuť zpívá koledy

30.12.2023 - Mezisváteční výšlap kolem Labutě

 

ad 3) Františka Dulovcová informovala členky o hospodaření spolku za rok 2023

Paní starostka informovala členky spolku, že žádost o finanční příspěvek na činnost spolku pro rok 2024 byla schválena – celkem se jednalo o částku 60.000 Kč

Čerpání předpokládáme následovně: 35 000 Kč  akce „Rodáci“ - oslava výročí založení / vzniku  obce Labuť (570 let), 5 000 Kč na vybavení klubovny, 20 000 Kč na uspořádání akcí.

 

 

Jaroslava Kaufnerová informovala členky o možnosti čerpání grantů :

MAS Český les vyhlašuje granty „Bavíme sami sebe“ – jakmile bude grant vyhlášený, pošleme žádost.

Nadace VIA – budeme posílat přihlášku do programu “Místo, kde žijeme”. Mělo by se jednat o malý grant do výše 20.000 Kč.

 

ad 4)  Rámcový plán činnosti na rok 2024

Měsíc

Akce

Datum

Garant

Leden

Beseda v klubovně:

S učitelkou v Indonésii na ostrově Lombok

20.1.2024 od 18:00 hodin

Hankla Fukalová

Únor

Masopust

(půjčení a vyzkoušení kostýmů neděle 4.2. od 10:00)

Po masopustním průvodu posezení v klubovně SDH

10.2.2024 od 14:30, sraz před klubovnou

Markéta Vernerová, Petra Peterková - kostýmy

Kateřina Veselá - průvod

Březen

MDŽ

 

 

 

 

 

 

Tvoření

 

Velikonoční stezka

 

9.3.2024 od 19:00 hodin

 

 

 

 

 

15.3.2024

 

31.3.2024

Kamila Vaňková – tombola, SDH – víno,

Hudba – Erik Verner květiny Hanka Cimburková

Občerstvení všichni

 

Hanka CImburková

 

Michaela Volbrechtová

Duben

Úklid Labutě + úklid klubovny

20.4.2024

 

 

Květen

Výlet – Plasy

- Klášterní pivovar, klášter, ZOO

Sousedský piknik

18.5.2024

Jaroslava Kaufnerová

 

 

Červen

Labuťský dvojboj

2.6.2024 15:00

Hanka CImburková

 

Červenec

Prázdninové cvičení s Hankou

Čtvrtky od 19:00

Hanka Cimburková

Oslava 570. výročí Labutě

13.7.2023

Hanka Fukalová

a spol.

Srpen

Akce pro děti

24.8.2024

Kamila Vaňková

Petra Peterková

 

Letní kino v pískovně

17.8.2024

Hanka CImburková

Říjen

Dýňování

 

 

Světový den venkovských žen

Světový den chleba

Lampionový průvod

19.10.2024

 

 

18.10.2024

 

26.10.24

 

Kamila Vaňková, Martina Juríčková

 

Hanka CImburková

 

Kateřina Veselá

 

Listopad

 

Labuťské hody

 

Dušičky

9.11.2024

 

2.11.24

Markéta Vernerová

Petra Peterková

Eva Kosová

 

Prosinec

Mikuláš

5.12.2024

Petra Peterková

Vánoční zpívání

7.12.2024

Hanka Fukalová

Eva Kosová

Mezisváteční  výšlap

28.12.2024 od 13:00 hodin

Hanka Fukalová

Eva Kosová

 

ad 5) Různé – diskuse

Jirka Peterka poděkoval Labuťačkám za spolupráci a seznámil je s akcemi, které SDH plánuje v roce 2024:

- Koncert v pískovně 22. 6. 2024

- Soutěž v nohejbale 13. 7. 2024

- Zabijačka 11 nebo 12/2024

- Brigáda na dřevo – termín bude upřesněn

Paní starostka také poděkovala Labuťačkám za pořádání akcí a požádala je, aby některé akce „otevřely“ i občanům ze sousedních vesnic. Informovala členky spolku o akci, která se uskuteční 7.9. 2024 se ve Starém Sedlištií – jedná se  Hry bez hranic. Každá z obcí, které patří pod Staré Sedliště sestaví šestičlenný tým. Kdo se zúčastní za Labuť?

Markéta Vernerová informovala členky o opakování akce „sousedský piknik“, který se uskuteční buď na jaře nebo na podzim – bude záležet na počasí.

Kateřina Veselá se přihlásila, že se bude starat tak jako v loňském roce, o květinovou výzdobu v letních měsících.

MDŽ – pověsí se „sváteční“ záclony, na nákup dárků do tomboly byla schválena částka cca 2.000 Kč . Nákup zařídí Kamila Vaňková.

Akce Setkání rodáků – na přelomu března / dubna se uskuteční první schůzka přípravné skupiny – schůzku svolá Hanka Fukalová. Příprava programu, dárky pro účastníky setkání. Trička „Jsem Labuťák“ pro děti, atd.

Po diskusi byla schůze ve 20:30  hod. ukončena.

 

Příloha: prezenční listina

 

Zapsala: Jaroslava Kaufnerová